Nasza oferta >> Badania lekarskie

 

 
WOMP w Zielonej Górze świadczy usługi z zakresu orzecznictwa do celów określonych w:

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Wśród ustawowych i statutowych zadań WOMP znajduje się m.in. działalność orzecznicza w stosunku do ludności pracującej. W ramach opieki profilaktycznej sprawowanej nad zakładami pracy, z którymi WOMP podpisał stosowną umowę wykonujemy badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne). Oczywiście pełna opieka profilaktyczna nad zakładem nie ogranicza się tylko do badań profilaktycznych pracowników - w jej zakres wchodzą również nieodpłatne wizytacje stanowisk pracy, uczestnictwo w komisjach BHP, poradnictwo w przypadku problemów związanych z zagadnieniami ochrony pracy, możliwość objęcia programami promocji zdrowia, możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej schorzeń związanych z wykonywaną pracą (tzw. patologie zawodowe).
Koszt badań pracowników zależy od wymaganego zakresu badań, który z kolei wynika z Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników (np. do ustalenia braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m konieczne jest badanie okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne z oceną narządu słuchu i równowagi oraz badanie ogólnolekarskie; w przypadkach uzasadnionych szczególnym warunkami pracy lub stanem zdrowia pracownika lekarz może zlecić wykonanie dodatkowo innych badań).

Wykonujemy badania profilaktyczne uwzględniające szerokie spektrum narażeń zawodowych. 
W naszej Poradni Medycyny Pracy zatrudniamy lekarzy posiadających szczególne uprawnienia do badania osób pracujących w specjalnym narażeniu lub warunkach, takich jak:

  • wykonywanie transportu drogowego, 
  • narażenie na promieniowanie jonizujące,
  • prace w warunkach tropikalnych lub na morzu,
  • prace w warunkach podwodnych.

Jako WOMP wykonujemy również badania profilaktyczne w trybie odwoławczym (stanowimy II instancję dla podstawowych jednostek medycyny pracy), na wniosek pracownika lub pracodawcy, który nie zgadza się z orzeczeniem lekarskim wydanym w pjmp. Badania te przeprowadza się po przekazaniu dokumentacji medycznej z pjmp, w terminie określonym w przepisach. Pracownik ani pracodawca nie ponosi kosztów badania przeprowadzonego w tym trybie.
Wykonujemy także badania w trybie konsultacyjnym, gdy lekarz pjmp kierowany wątpliwościami w ocenie istnienia lub braku przeciwwskazań u pracownika wyrazi potrzebę zasięgnięcia porady w WOMP przed wydaniem przez siebie orzeczenia.

UWAGA!
Podstawą wykonania badania profilaktycznego jest przedstawienie skierowania od pracodawcy z określonym stanowiskiem pracy i warunkami pracy (zgodnie ze wzorem obowiązujacym od 2015 r.; narażenie na czynniki uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne - jakie i w jakim stopniu?). 
Przyjmujemy tylko pracowników firm, które mają podpisaną z nami ważną umowę na opiekę profilaktyczną.

BADANIA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE NA MORZU LUB W WARUNKACH TROPIKALNYCH 

Zgodnie z § 7.4. rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników wyjeżdżających do pracy lub powracających z pracy w warunkach tropikalnych mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia i Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej lub w ośrodku wyznaczonym przez ten Instytut. Nasza Poradnia Medycyny Pracy zatrudnia 1 lekarza posiadającego wymienione uprawnienia (literka "T" na pieczęci lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych).

BADANIA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE PODWODNE 

Zgodnie z ustawą z dnia 17.10.2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych i rozporządzeniem MZ z dnia 17.09.2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych badanie nurka zawodowego przeprowadza lekarz, który:

1) posiada specjalizację w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej albo w dziedzinie medycyny transportu, medycyny pracy lub medycyny lotniczej oraz
2) ukończył szkolenie w ośrodku medycyny hiperbarycznej działającym w strukturze jednostki badawczo-rozwojowej lub uczelni medycznej, zwanym dalej "ośrodkiem medycyny hiperbarycznej" (ukończenie szkolenia potwierdza ośrodek medycyny hiperbarycznej odpowiednim zaświadczeniem; zaświadczenia takie uzyskały osoby, które odbyły kurs dla lekarzy z patofizjologii nurkowania, po dacie wejścia w życie ww rozporządzenia, tj. 13.11.2007r.). 

Osoby uprawnione rejestrowane są na podstawie uzyskanych zaświadczeń w WOMP-ach i w Instytucie Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni (ośrodek szkolący). W naszej Poradni Medycyny Pracy zatrudniony jest 1 lekarz spełniający ww wymogi. 

BADANIA KIEROWCÓW 

Poradnia Medycyny Pracy WOMP prowadzi badania kierowców i kandydatów na kierowców  w trybie określonym w art.75 ust.1 pkt 1-6 ustawy kierujących pojazdami. Badania określone w  art.75 ust.1 pkt 3-5 ustawy to badania, które można przeprowadzić jedynie w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy (zgodnie z miejscem zamieszkania). Są to badania osób:

  • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia (art.75 ust.1 pkt 3), 
  • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (art. 75 ust.1 pkt 4)
  • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia (art. 75 ust.1 pkt 5). 

Badania kierowców i kandydatów na kierowców są płatne przez osoby zainteresowane. Zakres koniecznych badań zależy od kategorii prawa jazdy stanowiącej podstawę badania oraz od problemu zdrowotnego stwierdzanego  u osoby zainteresowanej (np. kierowcy zatrzymani przez Policję "po alkoholu" mają wykonywane prócz badań typowych dla kategorii prawa jazdy również: badania laboratoryjne - cukier we krwi, GOT, GPT, GGTP, ocenę psychiatrycznš.
W przypadku skierowania na badania psychologiczne można je wykonać w Pracowni Badań Psychologicznych WOMP.

BADANIA SANITARNE 

Badania te mają na celu wykluczenie (lub wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (zwłaszcza choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlica) u  osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludnością (służba zdrowia, oświata, hotelarstwo ...). 

Podstawy prawne badań do celów sanitarno-epidemiologicznych określono w ustawie z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz.1570) oraz aktach wykonawczych obowiązujących na podstawie art. 68 tej ustawy.

BADANIA DO POZWOLENIA NA BROŃ 

Na miejscu wykonujemy pełna diagnostykę specjalistyczną niezbędną do wydania orzeczenia o zdolności dysponowania bronią (zwłaszcza badanie okulistyczne i psychiatryczne). 
Do przeprowadzenia badania wystarczy wniosek ustny (nie ma potrzeby przedstawiania skierowania). Niezależnie od badania lekarskiego osoby starające się o pozwolenie na broń muszą uzupełnić badanie psychologiczne zakończone wydaniem odrębnego orzeczenia o zdolności dysponowania bronią (z psychologicznego punktu widzenia). Badania psychologiczne przeprowadzane są w uprawnionej pracowni badań psychologicznych WOMP. 

BADANIA DO LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY 

WOMP jest jedną z placówek uprawnionych w naszym województwie do wykonywania badań lekarskich osób starających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego (zgodnie z Rozp. MZiOS z 23.03.1999 - Dz.U. Nr30, poz.299 z późn. zm.). 
Na miejscu wykonujemy wszystkie niezbędne do tego celu badania specjalistyczne: okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne i psychiatryczne, a trakże badanie psychologiczne (kończy się wydaniem odrębnego orzeczenia psychologicznego). 

UWAGA!
Podstawą wykonania badania jest wniosek wypełniony przez osobę zainteresowaną (ew. pracodawcę). 

BADANIA STUDENTÓW 

Badania przed podjęciem nauki lub w jej trakcie wymagane są w stosunku do kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich jeśli w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 155, poz. 1045) .

WOMP w Zielonej Górze prowadzi bezpłatne badania lekarskie kandydatów na studia i studentów zamieszkałych na terenie objętym zakresem swojego działania (powiaty: zielonogórski, świebodziński, nowosolski, żarski, żagański, krośnieński, wschowski). 
Odpłatnie badania lekarskie kandydatów na studia może wykonać dowolna jednostka służby medycyny pracy. WOMP nie refunduje jednak  kosztów tych badań.