O nas ... >> Nasza działalność

 

Zadania i cele WOMP
(na podstawie par. 4 Statutu WOMP):

1. Podstawowym celem działalności WOMP jest ochrona zdrowia pracujących.

2. Do zadań WOMP należy w szczególności:

1) doradztwo w zakresie organizacji podstawowych jednostek medycyny pracy,
2) udzielanie konsultacji z zakresu medycyny pracy podstawowym jednostkom medycyny pracy,
3) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej,
4) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
5) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
6) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich, wydawanych do celów przewidzianych w rozdziale VI, dział X Kodeksu Pracy,
7) programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych działań,
8) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną zdrowia pracujących,
9) prowadzenie rejestrów podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
10) udzielanie świadczeń uzupełniających działalność podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
11) udzielanie świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych,
12) prowadzenie działalności statystyczno-medycznej w zakresie zadań WOMP,
13) prowadzenie spraw administracyjno-technicznych, ekonomiczno-finansowych, osobowych i innych dotyczących bieżącej działalności WOMP,
14) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną zdrowia pracujących,
15) świadczenie odpłatnych usług medycznych, nie powodujących kolizji z podstawową działalnością WOMP,
16) współdziałanie z:

a) Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Sanitarną oraz innymi organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy,
b) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
c) jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy ochronie zdrowia pracujących.