Prawa i obowiązki pacjenta

 
  
PRAWA i OBOWIĄZKI PACJENTA
(na podstawie regulaminu organizacyjnego WOMP w Zielonej Górze)

      Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, 
 • korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby uprawnione, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń, aparatury i sprzętu odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, 
 • kulturalnej i miłej obsługi ze strony personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • informacji o swoim stanie zdrowia, 
 • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, 
 • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, 
 • udostępnienia jemu lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, dokumentacji medycznej, na zasadach odpłatności, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
 •  - maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może wynosić 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  - aktualne wysokości opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej podaje Dyrektor WOMP w Zarządzeniu Dyrektora ,

 • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
 • dostępu do informacji o prawach pacjenta.

Pacjenci korzystający z usług WOMP w Zielonej Górze mają prawo do złożenia skargi na piśmie lub bezpośrednio do Dyrektora w przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług lub niewłaściwego zachowania się osób udzielających świadczeń zdrowotnych. 

W czasie nieobecności Dyrektora skargi przyjmuje Kierownik Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego będący jednocześnie Kierownikiem Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia.

      Pacjent jest zobowiązany do:

 • kulturalnego zachowania się na terenie WOMP, w szczególności do zachowania czystości, niezakłócania ciszy i kulturalnego zachowania się wobec osób udzielających świadczeń zdrowotnych.
 • bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie WOMP,
 • odpowiedniego, zgodnego z zasadami higieny, przygotowania się do badania lekarskiego, badania pomocniczego lub zabiegu w Zakładzie Rehabilitacji.