Ogłoszenie wyboru partnerów projektu

 

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW

do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Województwo Lubuskie – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2017) informuje o wyborze partnerów do realizacji projektu konkursowego:

„Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy”

planowanego do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Partnerami projektu są:

 1. Zielonogórski uniwersytet Trzeciego Wieku (stowarzyszenie)
  Aleja Wojska Polskiego 9
  65-077 Zielona Góra
 2. Przychodnia Medycyny Pracy "POL-E-S" Sp. z o.o.
  ul. Jedności 59
  65-018 Zielona Góra

Z w/w podmiotami zawarto partnerstwo i złożono wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy." (NR NABORU: RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18).

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego oraz realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu, w szczególności w obszarach województwa w celu likwidacji barier zdrowotnych ludzi aktywnych zawodowo oraz pragnących powrócić na rynek pracy. Ponadto projekt przewiduje działania profilaktyczne i szkoleniowe zapobiegające schorzeniom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy.

W ramach programu „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” zakładana jest realizacja następujących działań:

 • Działania informacyjno – edukacyjne o Programie oraz problemach zdrowotnych objętych interwencją
 • Działania wstępnej interwencji polegające na skierowaniu przez lekarzy POZ, AOS, lekarzy medycyny pracy pacjentów kwalifikujących się do udziału w Projekcie bądź samodzielne wnioskowanie przez osobę pragnącą wziąć udział w programie zdrowotnym (po akceptacji Koordynatora merytorycznego projektu lub wyznaczonej przez niego osoby)
 • Konsultacja lek. specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii
 • Właściwe świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej
 • Konsultacje lekarza medycyny pracy w celu określenia aktualnych szans zawodowych (kwalifikacja zdrowotna) i prognoz dotyczących dalszej aktywności zawodowej.
 • Konsultacje psychologiczne – na podstawie zaleceń wynikających z konsultacji rehabilitacyjnej lub zespołu prowadzącego
 • Szkolenia dla uczestników programu ukierunkowane na profilaktykę zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowania zdrowego trybu życia
 • Końcowa ocena odbytej rehabilitacji

 

Termin realizacji projektu: 2018-2020

 

Zielona Góra, 05.07.2018.