Ogłoszenie naboru otwartego na partnerów

 

 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW

do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Województwo Lubuskie – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2017) ogłasza otwarty nabór na partnera do realizacji projektu konkursowego:

„Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy”

planowanego do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego oraz realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu, w szczególności w obszarach województwa w celu likwidacji barier zdrowotnych ludzi aktywnych zawodowo oraz pragnących powrócić na rynek pracy. Ponadto projekt przewiduje działania profilaktyczne i szkoleniowe zapobiegające schorzeniom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy.

W ramach programu „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” zakładana jest realizacja następujących działań:

 • Działania informacyjno – edukacyjne o Programie oraz problemach zdrowotnych objętych interwencją
 • Działania wstępnej interwencji polegające na skierowaniu przez lekarzy POZ, AOS, lekarzy medycyny pracy pacjentów kwalifikujących się do udziału w Projekcie bądź samodzielne wnioskowanie przez osobę pragnącą wziąć udział w programie zdrowotnym (po akceptacji Koordynatora merytorycznego projektu lub wyznaczonej przez niego osoby)
 • Konsultacja lek. specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii
 • Właściwe świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej
 • Konsultacje lekarza medycyny pracy w celu określenia aktualnych szans zawodowych (kwalifikacja zdrowotna) i prognoz dotyczących dalszej aktywności zawodowej.
 • Konsultacje psychologiczne – na podstawie zaleceń wynikających z konsultacji rehabilitacyjnej lub zespołu prowadzącego
 • Szkolenia dla uczestników programu ukierunkowane na profilaktykę zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowania zdrowego trybu życia
 • Końcowa ocena odbytej rehabilitacji

 

Do współpracy na zasadzie partnerstwa w zakresie wspólnej realizacji Projektu zapraszamy podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, tj.

 • Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, posiadające ponad 2 – letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego

 

Do zadań partnerów projektu należeć będzie
realizacja działań informacyjno - edukacyjnych związanych z realizowanym Programem w celu zwiększenia liczby pacjentów kwalifikujących się do udziału w Projekcie, rozpowszechnienie materiałów informacyjno – edukacyjnych o działaniach realizowanych w ramach Projektu, kierowanie przez podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna min. 10 pacjentów miesięcznie do udziału w Projekcie.

Wymagania merytoryczne wobec Partnerów realizujących Projekt: „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracyszczegółowo określa Regulamin Konkursu nr RPLB.06.07.00-IŻ.00-08-K01/18 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr 263/3659/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 maja 2018r.

Termin realizacji projektu: 2018-2020

 

Kryteria wyboru partnera:

 • Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia).
   
  • Podmiot jest placówką  leczniczą działającą w zakresie POZ, AOS (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot leczniczy prowadzi działalność na terenie województwa lubuskiego (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot posiada aktualną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków EFS (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot posiada doświadczenie w zakresie upowszechniania edukacji prozdrowotnej oraz realizacji innych programów zdrowotnych (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, posiadające ponad 2 – letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego
  • Podmiot posiada min. 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot leczniczy prowadzi działalność na terenie województwa lubuskiego (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków EFS (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)

 

Oferty partnerstwa należy złożyć w kopercie z dopiskiem

„Oferta partnerstwa w Projekcie „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy

Należy je dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
ul. Dąbrówki 15 c
65-096 Zielona Góra

w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 27 czerwca 2018 r.

 

Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej WOMP – www.womp.zgora.pl  w dniu 28 czerwca 2018 r.

 

Dokumenty wymagane do złożenia oferty:

 • oferta współpracy podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu - załącznik do niniejszego ogłoszenia:
  • formularz dla podmiotu leczniczego: wzór
  • formularz dla organizacji pozarządowej: wzór
    
 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków EFS oraz o spełnianiu innych kryteriów wyboru partnera: wzór

 

 

Informacje dodatkowe:

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega sobie prawo do unieważnienie naboru z ważnych przyczyn lub odstąpieniu od realizacji projektu w partnerstwie
 • Informacji na temat naboru udzielane są w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Zielonej Górze pod nr tel. (068) 3284800 lub e-mail: sekretariat@womp.zgora.pl