Prawo >> najważniejsze  (wykaz)

 
 

Ustawa Kodeks Pracy

Ustawa o służbie medycyny pracy (z dnia 27.06.1997r., Dz.U. 97/96/593, z późn. zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19 maja 2004r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. nr 125, poz. 1317)

Rozp. MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników ... (z dnia 30.05.1996r., Dz.U. 96/69/332)

Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2010/155/1045)

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. Nr 217, Poz.1833 , z dnia 18.12.2002, z późn. zm.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
Dz.U. Nr 105 z 2 lipca 2009 Pozycja Nr 869 (z późn. zm.)
Data wejścia w życie: 03.07.2009

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
Dz.U. Nr 132, Poz.1121 , z dnia 19.08.2002 (z późn. zm.)
Data wejścia w życie: 03.09.2002

( . . . )