Prawo >> wykaz ostatnich aktów prawnych dotyczących medycyny pracy (i nie tylko)

 


(akty prawne z 2017 r. - począwszy od najnowszych, ostatnia aktualizacja 03.01.2018 r.)

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia - zamieszczony na stronie RCL 15.12.2017. - można zapoznać się z nim oraz z zaawansowaniem prac legislacyjnych pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12306300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej
Dziennik Ustaw z 28 grudnia 2017 poz. 2441

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
Dziennik Ustaw z 4 grudnia 2017 poz. 2237

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(tu zmiana ustawy Karta Nauczyciela, m.in. w zakresie badań lekarskich nauczycieli występujących o urlop dla poratowania zdrowia - od 01.01.2018 zadanie wyłącznie medycyny pracy!)
Dziennik Ustaw z 29 listopada 2017 poz. 2203

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
Dziennik Ustaw z 23 października 2017 poz. 1970

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
Dziennik Ustaw z 19 października 2017 poz. 1950

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dziennik Ustaw z 17 października 2017 poz. 1923

Ogłoszenie tekstu jednolitego: USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Dziennik Ustaw z 5 października 2017 poz. 1845

Ogłoszenie tekstu jednolitego: USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dziennik Ustaw z 22 września 2017 poz. 1773

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich
Dziennik Ustaw z 23 sierpnia 2017 poz. 1570

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dziennik Ustaw z 17 sierpnia 2017 poz. 1538

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Dziennik Ustaw z 1 sierpnia 2017 poz. 1473

Ogłoszenie tekstu jednolitego: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dziennik Ustaw z 7 lipca 2017 poz. 1348

Ogłoszenie tekstu jednolitego: USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dziennik Ustaw z 4 lipca 2017 poz. 1318

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Dziennik Ustaw z 29 czerwca 2017 poz. 1276

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Dziennik Ustaw z 22 czerwca 2017 poz. 1189

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
Dziennik Ustaw z 22 maja 2017 poz. 999

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Dziennik Ustaw z 18 maja 2017 poz. 978

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
Dziennik Ustaw z 18 maja 2017 poz. 971

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dziennik Ustaw z 17 maja 2017 poz. 957

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dziennik Ustaw z 5 maja 2017 poz. 884

USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Dziennik Ustaw z 5 maja 2017 poz. 882

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2017 poz. 854

USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw z 26 kwietnia 2017 poz. 836

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dziennik Ustaw z 20 kwietnia 2017 poz. 805

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
Dziennik Ustaw z 19 kwietnia 2017 poz. 796

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Dziennik Ustaw z 14 kwietnia 2017 poz. 786

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu ?Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?
Dziennik Ustaw z 10 kwietnia 2017 poz. 756

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
Dziennik Ustaw z 8 marca 2017 poz. 497

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
Dziennik Ustaw z 3 marca 2017 poz. 468

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego
Dziennik Ustaw z 28 lutego 2017 poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dziennik Ustaw z 28 lutego 2017 poz. 412

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu 
(w Dz.U. 2017/250 - tekst jednolity ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców; błąd we wzorach orzeczeń, w nagłówku)
Dziennik Ustaw z 20 lutego 2017 poz. 293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (PRAWO LOTNICZE)
Dziennik Ustaw z 17 lutego 2017 poz. 288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dziennik Ustaw z 15 lutego 2017 poz. 266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity)
Dziennik Ustaw z 14 lutego 2017 poz. 250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dziennik Ustaw z 26 stycznia 2017 poz. 163

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (p. art. 59 i 100)
Dziennik Ustaw z 24 stycznia 2017 poz. 149

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (ogłoszenie tekstu jednol.)
Dziennik Ustaw z 20 stycznia 2017 poz. 129

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dziennik Ustaw z 19 stycznia 2017 poz. 125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (ogłoszenie tekstu jednol.)
Dziennik Ustaw z 18 stycznia 2017 poz. 117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów
Dziennik Ustaw z 17 stycznia 2017 poz. 110

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dziennik Ustaw z 16 stycznia 2017 poz. 103

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych
Dziennik Ustaw z 4 stycznia 2017 poz. 16