Promocja zdrowia w miejscu pracy >> Nasze programy

 


   Propagowaniem PZ w miejscu pracy na terenie Zielonej Góry i jej okolic (południowe powiaty województwa lubuskiego) zajmuje się WOMP w Zielonej Górze. Zagadnienie to, wpisane w ustawowe i statutowe zadania WOMP, zostało uznane przez kierownictwo Ośrodka za jedno z priorytetowych.

   Promowaniem zdrowia z ramienia WOMP zajmują się lokalni liderzy PZ:

      pielęgniarka Elżbieta Szyszymar
      lek. med. Tomasz Gajewski

   Działają oni w ogólnopolskiej sieci liderów promocji zdrowia, której funkcjonowanie koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

   Program profilaktyki chorób narządu głosu prowadzi natomiast lek. otolaryngolog, specjalista foniatra Henryka Piestrzyńska.

   Realizacja programów PZ przebiega jednak zawsze przy bezpośrednim udziale i zaangażowa- niu załogi (także na etapie planowania konkretnych działań, zgodnie z zasadą "nic o nas bez nas"). Liderzy promocji służą swoją pomocą poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, udostępnianie materiałów informacyjnych, koordynację przebiegu programu (uzgadnianie szczegółowych posunięć prozdrowotnych, pomoc w ich organizowaniu), aż po jego ostateczną ocenę.

Nasze programy


"Zadbaj o swój kręgosłup  (... zanim będzie za późno)"
Program zapobiegania zespołom bólowym kręgosłupa u
pracowników hal handlowych i zakładów produkcyjnych

 • CEL: Zmniejszenie liczby zespołów bólowych kręgosłupa i innych schorzeń układu ruchu związanych ze sposobem wykonywania pracy wśród pracowników hal handlowych (pracownicy kas, pracownicy hali, logistyka, administracja) i zakładów produkcyjnych; poznanie i opanowanie przez pracowników i stosowanie na co dzień (w pracy i w domu) zasad profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa, bezpiecznego dźwigania i przenoszenia ciężkich obiektów, optymalizacji warunków pracy.
 • Okres realizacji: lata 2006-2011 (Makro), 2009-2014 (Trevira)
 • Program skierowany jest do pracowników hal handlowych, szczególnie do pracowników działu kas i pracowników hali. Realizowany jest na terenie  MAKRO - Hala w Zielonej Górze oraz Trevira Polska w Zielonej Górze. Planujemy również rozpoczęcie tego typu działań na terenie Carrefour - Hala "Dąbrówka" w Zielonej Górze.
 • Działania zaplanowane w ramach programu obejmują przeprowadzenie ankiety wstępnej, akcję edukacyjną (plakaty, spotkania załogi z lekarzem i mgr rehabilitacji), doradztwo medyczne dla zakładu odnośnie optymalizacji warunków pracy i jej organizacji z uwzględnieniem zasad profilaktyki schorzeń układu ruchu, bezpłatny dostęp do programu ćwiczeniowego mającego na celu wzmacnianie mięśni stabilizujących kręgosłup i odpowiednie stawy lub rozciąganie/rozluźnianie odpowiednich elementów układu ruchu, bezpłatny dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych dla pracowników hal.


"Zadbaj o swój kręgosłup  (... zanim będzie za późno)"
Program zapobiegania zespołom bólowym kręgosłupa u kierowców

 • CEL: zmniejszenie liczby dolegliwości bólowych kręgosłupa (zwł.  w odcinku lędźwiowo-krzyżowym) u kierowców zawodowych; poznanie i opanowanie przez pracowników i stosowanie na co dzień (w pracy i w domu) zasad profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa, bezpiecznego dźwigania i przenoszenia ciężkich obiektów
 • Okres realizacji: lata 2004-2009 i kolejne okresy 5-letnie
 • Program skierowany jest do kierowców zawodowych prowadzących autobusy miejskie oraz duże samochody ciężarowe. Realizowany jest na terenie  Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze oraz firmy transportowej Anneberg Transpol Sp. z o.o. w Zielonej Górze
 • Programy zainaugurowano 20.10.2004r. podpisaniem porozumień między Panią Dyrektor WOMP w Zielonej Górze Bożenną Telec a Panią Dyrektor MZK Barbarą Langner oraz Prezesem Anneberg Transpol Ludwikiem Miłkowskim


"Zadbaj o swój kręgosłup  (... zanim będzie za późno)"
Program zapobiegania schorzeniom układu ruchu u pielęgniarek i położnych

 • CEL: zmniejszenie liczby dolegliwości bólowych ze strony układu ruchu (zwł. kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym) u pielęgniarek i położnych; opanowanie przez pracowników i stosowanie na co dzień zasad bezpiecznego dźwigania i przenoszenia ciężkich obiektów
 • Okres realizacji: lata 2001-2006 i kolejne okresy 5-letnie
 • Program skierowany jest do uczniów szkół medycznych (wydz. pielęgniarstwa) oraz pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, hospicjach i szpitalach na terenie województwa lubuskiego
 • Program profilaktyki chorób narządu ruchu spowodowanych sposobem wykonywania pracy to możliwość korzystania w przypadku zespołów bólowych z fizykoterapii i gimnastyki leczniczej 


"Głos narzędziem pracy" - Program zapobiegania chorobom narządu głosu u nauczycieli i studentów wydziałów pedagogicznych

 • CEL: zmniejszenie liczby zawodowych chorób narządu głosu wśród nauczycieli oraz rozpowszechnienie wśród nich zasad bezpiecznego i higienicznego posługiwania się własnym głosem
 • Okres realizacji: począwszy od lat 2000-2005 i kolejne okresy 5-letnie
 • Skierowany jest do nauczycieli i studentów wydziałów pedagogicznych z terenu województwa lubuskiego
 • Obejmuje profilaktykę pierwotną (szkolenia dot. zasad bezpiecznego i higienicznego posługiwania się głosem, nauka emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, badania przesiewowe ...) jak i wtórną (objęcie czynną opieką foniatryczną - diagnostyka, leczenie, rehabilitacja już powstałych zmian chorobowych w krtani)
 • Opieka foniatryczna w ramach programu obejmuje:
  - badanie foniatryczne z oceną krtani metodą laryngostroboskopii,
  - indywidualnie dobrane leczenie farmakologiczne,
  - leczenie fizykoterapeutyczne,
  - ćwiczenia prawidłowego oddychania oraz emisji głosu pod okiem logopedy,
  - okresową kontrolę.

Informujemy, że nasz ośrodek w ramach uzyskanych w drodze konkursu środków z Urzędu Miasta Zielona Góra, prowadzi bezpłatne badania foniatryczne nauczycieli zielonogórskich placówek dydaktycznych

Zapraszamy na badanie nauczycieli z problemami dotyczącymi narządu głosu.
 


"Palenie albo zdrowie - wybór należy do Ciebie"
Program uwalniania firm od dymu tytoniowego

 • CEL: zmniejszenie liczby osób palących wśród pracowników zakładów objętych programem
 • Realizowany w cyklach 6-miesięcznych
 • Program realizowany w ramach projektu „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego” koordynowanego przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Łodzi