Aktualności  >> Konkurs ofert dla pjmp na badanie uczniów w 2018r.


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze

jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)

 
ogłasza konkurs ofert 
 
adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy

na przeprowadzanie w 2018r. badań profilaktycznych kandydatów 
do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół, 
którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 

mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2014 r., poz.1144) 
z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego, żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego 

Warunki rozpatrzenia ofert:

1) posiadanie pełnych uprawnień do przeprowadzania badań profilaktycznych bądź zatrudnianie
    lekarza posiadającego takie uprawnienia,
2) wyposażenie gabinetu spełniające wymogi metodyki przeprowadzania badań profilaktycznych.

 
Poza tym w ofercie należy przedstawić:
1) miejsce wykonywania badań,
2) warunki i godziny przyjęć pacjentów,
3) sposób współpracy ze specjalistami,
4) dostępność do wykonywania badań laboratoryjnych.
5) proponowaną, zryczałtowaną cenę za wykonanie badań 1 ucznia.
 

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„Konkurs ofert na badania uczniów”

      Ostateczny termin składania ofert: do 15 maja 2018 r. :

 • w siedzibie WOMP do godz. 1500 - sekretariat, I piętro
 • listownie (decyduje data stempla pocztowego)
 • e-mailem na adres: sekretariat@womp.zgora.pl

UWAGA!

 1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 8 / 2018 Lubuskiego kuratora Oświaty z dnia 31 stycznie 2018 r. badania przeprowadzane będą po zakończeniu naboru do poszczególnych szkół zgodnie z harmonogramem ujętym w w/w Zarządzeniu.
 2. Zryczałtowana cena badania profilaktycznego jednej osoby zostanie ustalona po rozpatrzeniu propozycji złożonych przez oferentów.
 3. W przypadku, gdy oferowane ceny świadczeń wskazywać będą, że koszt przebadania jednej osoby w cenie brutto wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego przewyższają kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie jednostkowego badania w ramach zadania objętego zamówieniem, komisja konkursowa może przeprowadzić rokowania z oferentem w celu uzgodnienia ceny za udzielenie świadczenia zdrowotnego lub unieważnić konkurs.
 4. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów w 2014 r. i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę do 31.07.2014 r.
 5. Lekarze podstawowych jednostek służby medycyny pracy pragnących przystąpić do konkursu ofert będą zobligowani do przeprowadzenia wizytacji stanowisk i wykazania jakim czynnikom szkodliwym, uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia podlegać będą uczniowie poszczególnych kierunków nauczania w trakcie praktycznej nauki zawodu. 
  Jednocześnie WOMP zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższych danych.
 6. Bezpłatne badania profilaktyczne kandydatów na studia wykonywane będą tylko w WOMP-ach w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. 
 7. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy. 
 8. Do konkursu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
 9. Zielona Góra, 25 kwietnia 2018 r. 

  Formularz ofertowy do pobrania tutaj